Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Lokerse Dansclub vzw

1.  Men kan toetredend lid worden van de Dansclub mits betaling van het lidgeld of cursusgeld en na goedkeuring en aanvaarding door het bestuur van de club.

     Weigering van lidmaatschap kan geen aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding of compensatie.

2.  Leden die toegelaten worden, zijn personen die geacht worden in staat te zijn lessen te volgen zonder hinder te veroorzaken.

     Wanneer dit niet kan, kan de dansleerkracht en/of club beslissen om hen te verwijderen uit de les.

     Dit kan leiden tot het verwijderen uit de dansclub.

     Voorbeelden van hinder zijn: onder invloed van drugs, alcohol, agressie, beschadiging van materieel, ongepast gedrag en het imago beschadigen van onze dansclub.

3.  Personen die ongepast gedrag of enige negativiteit vertonen in verband met het imago van de club kunnen geweigerd worden of indien nodig gerechtelijk vervolgd worden en dit op hun kosten.

4.  Inschrijven voor koppeldansen en korte cursus kan alleen per koppel. Indien men toch alleen wenst in te schrijven, komt men op een wachtlijst.

     Indien mogelijk zal het bestuur personen van deze lijst aan elkaar koppelen. Voor andere dansstijlen kan men wel alleen inschrijven.

     In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen hierop een uitzondering te maken.

5.  Inschrijving geschiedt na aanmelding op de aangegeven inschrijvingsdag. Inschrijvingen of herinschrijvingen kunnen ook via mail doorgegeven worden.

     Bij inschrijving gaan alle betrokken individuen automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement.

     Dit kan geraadpleegd worden op de website.

     BIJ AANVANG VAN EEN DANSPERIODE IS HET VOLLEDIGE SEMESTERGELD VERSCHULDIGD, TE BETALEN UITERLIJK VOOR DE AANVANG VAN DE DERDE LES.

6.  Het lidgeld is inclusief verzekering. In geval van blessure dient dit gemeld te worden tijdens de betreffende les of activiteit aan de verantwoordelijken van de dansclub of dansleerkracht.

  • De verzekering dekt lichamelijke letsels opgelopen tijdens en door de lessen.
  • De Lokerse Dansclub en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor voorvallen die gebeuren voor of na de uren van de les waarvoor men zich heeft ingeschreven.
  • De Dansclub kan geen opvang bieden voor en na de lessen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de begeleiding naar en van de danszaal.

7.  Indien de deelnemer niet in staat is om de lessen te volgen of die om een bepaalde reden mist, is er geen recht op restitutie.

     Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk bij voortijdige beëindiging van het volgen van de lessen.

8.   Omwille van beschikbaarheid van de danszaal kunnen de lessen verschoven worden naar een ander tijdstip.

9.  Personen die geen lid zijn van de Dansclub kunnen door de verantwoordelijken van de Dansclub tot de activiteiten geweigerd worden.

     De Club behoudt zich het recht voor om eenieder die geen lid is, de toegang tot de danszaal te weigeren zonder het opgeven van een geldige reden.

     Dit kan niet leiden tot een vorm van  vergoeding.

10. Op het einde van een dansjaar zullen de dansbegeleider en de dansschool bespreken wie kan overgaan naar een volgende groep.

     Uitzonderingen om naar een volgende groep te gaan, kunnen in overleg met de begeleider en de dansschool besproken worden. Dit kan toegestaan worden.

     In de eerste plaats blijft het belangrijk om de groep niveauwaardig te zijn. Indien blijkt dat het niveau te hoog ligt, kan de dansschool in samenspraak met de begeleider op deze beslissing terugkomen.

     Het verplaatsen naar een andere groep omwille van deze reden kan heel het jaar toegepast worden.

11.  Bij verhuizing bent u verplicht uw nieuw adres door te geven. Tevens wordt u verzocht bij wijziging van telefoonnummer en/of emailadres dit te melden.

12.  De Lokerse Dansclub heeft het recht schade, veroorzaakt aan het gebouw en/of materialen door de deelnemer, te verhalen bij de deelnemer.

13.  Het bestuur, de leden en de toetredende leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan, of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de activiteiten.

14.  Het is verboden eigen drank en /of versnaperingen mee te brengen in onze zaal. Drank en versnaperingen zijn tegen democratische prijzen te verkrijgen aan de bar.

15.  Tijdens de lessen, activiteiten kunnen leden gefotografeerd worden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

      Als lid stemt u hier mee in tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

16.  Het is toegelaten tijdens de activiteiten of lessen filmopnames te maken als functie de aangeleerde choreo in te oefenen. Filmpjes mogen niet door leden op YouTube geplaatst worden.

      Alle gevallen waarin dit reglement of statuut niet voorziet, wordt aan de beslissing van het bestuur overgelaten.

      Dit huisreglement is opgemaakt en goedgekeurd door de Lokerse Dansclub en vervangt al de vorige huishoudelijke reglementen.

1 september 2015